Обществена поръчка за "Дефектация и ремонт на снегорин"

П О К А Н А
за участие в изпълнение на обществена поръчка по реда на
чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона обществени поръчки

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

     На основание чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки, Ви отправям покана за участие в изпълнението на обществена поръчка, без провеждане на процедура, както следва:
     1. Предмет на поръчката: Дефектация и ремонт на снегорин – 1/един/ бр.-   роторен снегорин ДЭ – 210 А на шаси ЗИЛ – 131Н с двигател У2Д6 – ТК – С5У2 в съответствие с Техническа спецификация за „Дефектация и ремонт на снегорин” (Приложение № 1).   
     2. Срок и място на изпълнение:
       2.1. Срок за изпълнение – да се определи при подписване на договора;
      2.2. Място за изпълнение на обществената поръчка - територията на военно формирование 28000-Граф Игнатиево.
     3. Изисквания по предмета на поръчката:
       3.1. Поръчката да се извърши в съответствие с Техническа спецификация за „Дефектация и ремонт на снегорин” (Приложение № 1).
      3.2. Вложените материали и резервни части в ремонта да бъдат придружени с данни за произход, качество и гаранционен срок.
     4. Изисквания за материалната база, апаратура и възможности на изпълнителя:
      4.1. Да разполага с необходимата материална база, технически персонал и апаратура за извършване на дефектация и ремонт на посочената техника.
       4.2. Да извършва за своя сметка отстраняване на повреди възникнали в гаранционния срок по т.5.
     5. Изисквания за гаранции:
      5.1. Да се гарантира качеството на извършените дейности по техническото обслужване и ремонт на техниката и оборудването за срок не по-малък от гаранционния срок на вложените резервни части и материални средства;
      5.2. Извършителят да предлага минимален гаранционен пробег за извършените ремонти на отделните системи, възли и агрегати, не по-нисък от:
          5.2.1. За двигател – 15 000 км.;
          5.2.2. За трансмисия – 6 000 км.;
          5.2.3. За ходова част – 6 000 км.;
          5.2.4. За запалителната система и ел.оборудване – 6 000 км.;
          5.2.5. За хранителна (горивна) система – 6 000 км.;
          5.2.6. За смазочна система – 6 000 км.;
          5.2.7. За спирачна система – 9 000 км.;
          5.2.8. За кормилна система – 9 000 км.;
          5.2.9. За отоплителна и охладителна система – 6 000 км.


    6. Лицата, желаещи да участват в реализирането на обществената поръчка могат да извършат оглед за оценка на стойността на поръчката в периода от 10.00 часа на 01.07.2013 г. до 15.00 часа на 12.07.2013г., на адрес: 4198, с. Граф Игнатиево, обл. Пловдив, военно формирование 28000.
Фирмите желаещи да извършат оглед за оценка на стойността на поръчката, един ден преди огледа, да представят списък с трите имена и личните данни на лицата, които ще посетят военното формирование.
    7. Лицата, желаещи да участват в реализирането на обществената поръчка, да представят своите оферти в срок до 15.00 часа на 08.08.2013 г. на адрес: 4198, с. Граф Игнатиево,обл. Пловдив, военно формирование 28000.
     8.    Офертата да съдържа най-малко:
       8.1. Данни за лицето, което прави предложението;
       8.2. Предложение за изпълнение на изискванията по поръчката;
       8.3. Срок на валидност на офертата;
Срокът на валидност на офертата да бъде не по-малко от 30 (тридесет) календарни дни от датата на представянето им във военно формирование 28000.
       8.4. Ценово предложение.
Ценовото предложение се представя  в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис “Предлагана цена”,  поставен в плика с офертата.
Ценовото предложение да бъде направено за цялостното изпълнение на поръчката съгласно Техническа спецификация за „Дефектация и ремонт на снегорин” (Приложение № 1).
В посочената цена следва да се включени всички присъщи разходи свързани с изпълнението на поръчката /вложен труд, вложените резервни части, транспортните разходи и всички други разходи необходими за изпълнение на поръчката/.
Офертата да съдържа и попълнен Пакт за почтеност (Приложение № 5). Не попълването на Пакта за почтеност от участник, не е основание за отстраняването му от по-нататъшно участие  в обществената поръчка.
      9. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик.
     10. Критерий за оценка на офертите: „най-ниска предложена цена” за цялостното изпълнение на поръчката съгласно Техническа спецификация за „Дефектация и ремонт на снегорин” (Приложение № 1).
      11. Начин на плащане.
Плащането на услугата да се извърши с платежно нареждане от финансовата служба на военно формирование 28000 в срок до 30 (тридесет) работни дни след представяне на:
- надлежно оформена фактура за изпълнена услуга, подписана от представител на изпълнителя и заместник-командира по логистика на военно формирование 28000;
- контролен лист, приложен към фактурата;
- протокол за приемане на услугата (Приложение № 4).
    12. Лице за контакт: полк. Румен Йовчев (отговорник по изпълнението на обществената поръчка) сл.тел.: 032 /905 504/ 905 543 моб. тел. 0898 737 437.
На разглеждане и оценка подлежат само оферти подадени в посочения срок.
    13. Офертите на участниците, подадени в посочения в т. 5 срок, ще бъдат разгледани и оценени от комисия назначена със заповед на командира на военно формирование 28000.                                            НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА „АПО и ВО”
                                            МАЙОР           (П)                 МЛАДЕН ДИМИТРОВ
                                                       ___.06.2013 г.