Обществена поръчка за доставка на „Резервни части за инженерна техника и консумативи за агрегати”

П О К А Н А
за участие в изпълнение на обществена поръчка по реда на
чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона обществени поръчки

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

     На основание чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки, Ви отправям покана за участие в изпълнението на обществена поръчка, без провеждане на процедура, както следва:
     1. Предмет на поръчката e доставка на „Резервни части за инженерна техника и консумативи за агрегати” съгласно количественно-стойностна сметка за доставка на  резервни части за инженерна техника  и консумативи за агрегат (Приложение № 1).
      2. Срок и място на изпълнение:
       2.1. Срок за изпълнение – 30 /тридесет/ работни дни от датата на избор на фирмата/ите за доставка;
      2.2. Място за изпълнение на обществената поръчка - територията на военно формирование 28000-Граф Игнатиево;
      2.3. Резервните части за инженерна техника и консумативи за агрегати да се доставят с превоз от фирмата/ите изпълнител/и в района на военно формирование 28000-Граф Игнатиево.
     3. Изисквания по предмета на поръчката:
       3.1. Поръчката да се извърши в съответствие с Количествено-стойностна сметка за доставка на резервни части за инженерна техника и консумативи за агрегати във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево (Приложение №1);
     3.2. Резервните части и консумативи да бъдат оригинални, като вложените от завода –производител на техниката или еквивалентни;
      3.3. В случай, че се предлагат еквивалентни части или консумативи, е необходимо да се съпровождат с документ за съответствие, доказващ, че са напълно идентеични с оригиналните, вложени от производителя на техниката;
      3.4. Резервните части и консумативи да бъдат нови, неупотребявани и да не са рециклирани;
    3.5. Доставените резервните части и консумативи да се съпровождат от документи удостоверяващи тяхното качество и произход;
      3.6. Резервните части и консумативи да са в стандартни заводски опаковки, етикетирати и маркирани съгласно утвърдената практика на производителя;
     3.7. Каучуковите изделия да бъдат произведени в рамките на предходните 12 месеца съм датата на доставката.
    4. Изисквания за гаранции:
      4.1. Не по – малко от 12 месеца от датата на доставката;
      4.2. Да извършва за своя сметка отстраняване на повреди или подмяна на резервните части и консумативи при възникване на повреди в гаранционния срок по т.4.1.
   5.    Лицата, желаещи да участват в реализирането на обществената поръчка, да представят своите оферти в срок до 15.00 на 30.07.2013 г. на адрес: 4198, с http://pha...gra-oral-jelly/. Граф Игнатиево,обл. Пловдив, военно формирование 28000.
   6.    Офертата да съдържа най-малко:
     6.1. Данни за лицето, което прави предложението;
     6.2. Предложение за изпълнение на изискванията по поръчката;
     6.3. Срок на валидност на офертата;
Срокът на валидност на офертата да бъде не по-малко от 30 (тридесет) календарни дни от датата на представянето им във военно формирование 28000.
     6.4. Ценово предложение.
Ценовото предложение се представя  в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис “Предлагана цена”,  поставен в плика с офертата.
Участниците могат да представят както цялостна включваща всички позиции, така и само за определени позиции оферта.
В посочената цена следва да се включени всички присъщи разходи свързани с изпълнението на поръчката /резервните части, транспортните разходи и всички други разходи необходими за изпълнение на поръчката/.
Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик.
   7. Критерий за оценка на офертите: „най-ниска предложена цена” за всяка отделна позиция от Количествено-стойностна сметка за доставка на резервни части за инженерна техника и консумативи за агрегати във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево (Приложение №1).
Военното формирование си запазва правото за намаляване на определени количества и отказването им от доставка с цел не надвишаване отпуснатия лимит от финансови средства.
   8. Начин на плащане:
Плащането на услугата да се извърши с платежно нареждане от финансовата служба на военно формирование 28000 в срок до 30 (тридесет) работни дни след представяне на:
- надлежно оформена фактура за доставените резервни части, подписана от представител на изпълнителя и заместник-командира по логистика на военно формирование 28000;
- контролен лист, приложен към фактурата;
- протокол за приемане.
   9. Лице за контакт: полк. Румен Йовчев (отговорник по изпълнението на обществената поръчка) сл.тел.: 032 /905 504/ 905 543 моб. тел. 0898 737 437.
На разглеждане и оценка подлежат само оферти подадени в посочения срок.
   10. Офертите на участниците, подадени в посочения в т. 5 срок, ще бъдат разгледани и оценени от комисия назначена със заповед на командира на военно формирование 28000.                                       НАЧАЛНИК НА СЛУЖБА „АПО и ВО”
                                       МАЙОР              (П)                   МЛАДЕН ДИМИТРОВ
                                                      ___.06.2013 г.

 

 

Документи: