„Дооборудване и ремонт на стенд за спирачното усилие на автомобилната техника” – 2 /два/ броя, от които 1 /един/ брой във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево и 1 /един/ брой във военно формирование 52090 – Долна МитрополияП О К А Н А
за участие в изпълнение на обществена поръчка по реда на
чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона обществени поръчки

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

     На основание чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки, Ви отправям покана за участие в изпълнението на обществена поръчка, без провеждане на процедура, както следва:
  1. Предмет на обществената поръчка - „Дооборудване и ремонт на стенд за спирачното усилие на автомобилната техника” – 2 /два/ броя, от които 1 /един/ брой във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево и 1 /един/ брой във  военно формирование 52090 – Долна Митрополия, съгласно Техническа спецификация (Приложение № 1).
  2. Срок и място на изпълнение:
   2.1. Срокът за изпълнение на услугата е шестдесет дни от подписването на договора за изпълнение, но не по-късно от 13.12.2013 г.;
   2.2. Място за изпълнение на обществената поръчка е във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево и военно формирование 52090 – Долна Митрополия.
  3. Изисквания по предмета на поръчката.
   3.1. Минимален гаранционен срок на услугата да бъде не по-мальк от 24 месеца от датата на пускане в експлоатация.
   3.2. Да се извършва пълна профилактика през всеки 12 месеца експлоатация, за сметка на Възложителя.
   3.3. Вложените материали и резервни части в ремонта да бъдат придружени с данни за произход, качество и гаранционен срок.
   3.4. Каучуковите изделия да бъдат произведени в рамките на предходните 12 месеца към датата на монтажа.
  4. Изисквания към участниците:
Изпълнителя да има техническа и материална обезпеченост, наличие на квалифициран персонал, притежание на лицензи, сертификати и разрешителни за извършване на тези дейности.
  5. Лицата, желаещи да участват в реализирането на обществената поръчка могат да извършат дефектация за оценка на стойността на услугата в периода от 10.00 часа до 15.00 часа на 31.10.2013 г. на адрес: п.к. 4198, с. Граф Игнатиево, обл. Пловдив, военно формирование 28000 и от 10.00 часа до 15.00 часа на 01.11.2013 г. на адрес: п.к. 5855, с. Долна Митрополия, обл. Плевен, военно формирование 52090.
Желаещите да извършат дефектация за оценка на стойността на услугата, един ден преди огледа, да представят списък с трите имена и личните данни на лицата, които ще посетят военните формирования.
  6. Офертата да съдържа най-малко:
   6.1. Данни за лицето, което прави предложението;
   6.2. Предложение за изпълнение на изискванията по поръчката;
   6.3. Срок на валидност на офертата
   6.4 Актуален лиценз, сертификат или разрешително за извършване на дейността.
Срокът на валидност на офертата да бъде не по-малко от 30 (тридесет) календарни дни от датата на представянето им във военно формирование 28000.
   6.5. Ценово предложение;
Ценовото предложение се представя  в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис “Предлагана цена”,  поставен в плика с офертата.
В посочената цена следва да се включени всички присъщи разходи свързани с изпълнението на поръчката /вложен труд, вложените резервни части, транспортните разходи и всички други разходи необходими за изпълнение на поръчката/.
  7. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик.
  8. Критерий за оценка на офертите - „Най-ниска предложена цена” за цялостно изпълнение на услугата (крайна цена на услугата).
  9. Начин на плащане.
Плащането на услугата да се извърши от финансовата служба на военно формирование 28000, не по-късно от 30 (тридесет) дни след представяне на:
  - Надлежно оформена фактура за изпълнена услуга, подписана от представител на изпълнителя и заместник-командира по логистика на военно формирование 28000;
  - Протокол за приемане на услугата (Приложение № 5);
  - Представени от изпълнителя сертификати за качество и произход на вложените материали.
  10. Краен срок на подаване на офертите - 15.00 на 05.11.2013 г..Офертите могат да бъдат подадени чрез предоставяне на представител на военно формирование 28000, на адрес: п.к. 4198, с. Граф Игнатиево, обл. Пловдив, военно формирование 28000. Лица за контакт: полк. Румен Йовчев (отговорник по изпълнението на обществената поръчка) сл.тел.: 032 /905 504/ 905 543 моб. тел. 0898 737 437.
На разглеждане и оценка подлежат само оферти подадени в посочения срок.
  11. Офертите на участниците, подадени в посочения в т. 10 срок, ще бъдат разгледани и оценени от комисия назначена със заповед на командира на военно формирование 28000.                              НАЧАЛНИК НА СЕКЦИЯ „АиЕГТ” НА ВФ 28000

                              КАПИТАН                
(П)              СЕВДАЛИН ПЕТРОВ
                                                   ___.10.2013 г.


 

 

 

Документи: