Обществена поръчка за "Ремонт на покрив на сграда АТ и В” във военно формирование 28000 - Граф Игнатиево

П О К А Н А
за участие в изпълнение на обществена поръчка по реда на
чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона обществени поръчки

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

    

     На основание чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки, Ви отправям покана за участие в изпълнението на обществена поръчка, без провеждане на процедура, както следва:
     1. Предмет на обществената поръчка - „Ремонт на покрив на сграда АТ и В” във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево, войскови район № 1550”, съгласно Техническа спецификация (Приложение № 1).
     2. Срок и място на изпълнение:
     2.1. Срокът за изпълнение на услугата е тридесет дни от подписването на договора за изпълнение, но не по-късно от 14.12.2013 г.;
     2.2. Място за изпълнение на обществената поръчка е във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево.
     3. Изисквания по предмета на поръчката.
    3.1. Минимален гаранционен срок на услугата да бъде не по-мальк от 5 години от датата на подписване на проемо-предаваления протокол за извършения ремонт на обекта.
     3.3. Вложените  строителните материали да бъдат придружени с данни за произход, качество и гаранционен срок.
     4. Изисквания към участниците:
     Изпълнителя да има техническа и материална обезпеченост, наличие на квалифициран персонал, притежание на лицензи, сертификати и разрешителни.
    5. Лицата, желаещи да участват в реализирането на обществената поръчка могат да извършат оглед на дейностите по услугата в периода от 10.00 часа до 15.00 часа на 30.10.2013 г. на адрес: п.к. 4198, с. Граф Игнатиево, обл. Пловдив, военно формирование 28000.
    6. Офертата да съдържа най-малко:
    6.1. Данни за лицето, което прави предложението;
    6.2. Предложение за изпълнение на изискванията по поръчката;
    6.3. Срок на валидност на офертата
    6.4 Актуален лиценз, сертификат или разрешително за извършване на дейността.
   Срокът на валидност на офертата да бъде не по-малко от 10 (десет) календарни дни от датата на представянето им във военно формирование 28000.
    6.4. Ценово предложение;
    Ценовото предложение се представя  в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис “Предлагана цена”,  поставен в плика с офертата.
   Ценовото предложение да бъде направено с единична цена за всяка обособена позиция съгласно Техническа спецификация (Приложение № 1) и обобщено ценово предложение за изпълнение на услугата.
В посочената цена следва да се включени всички присъщи разходи свързани с изпълнението на поръчката /вложен труд, вложените строителни материали, транспортните разходи и всички други разходи необходими за изпълнение на поръчката/.
    7. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик.
    8. Критерий за оценка на офертите - „Най-ниска предложена цена” за цялостно изпълнение на услугата (крайна цена на услугата).
    9. Начин на плащане.
    Плащането на услугата да се извърши от финансовата служба на военно формирование 28000, не по-късно от 30 (тридесет) дни след представяне на:
   - Надлежно оформена фактура за изпълнена услуга, подписана от представител на изпълнителя и заместник-командира по логистика на военно формирование 28000;
    - Контролен лист, приложен към фактурата;
    - Протокол за приемане на услугата във военно формирование 28000 (Приложение № 5);
    - Представени от изпълнителя сертификати за качество и произход на вложените материали.
    10. Краен срок на подаване на офертите - 15.00 на 05.11.2013 г. Офертите могат да бъдат подадени чрез предоставяне на представител на военно формирование 28000, на адрес: п.к. 4198, с. Граф Игнатиево, обл. Пловдив, военно формирование 28000. Лица за контакт: полк. Румен Йовчев (отговорник по изпълнението на обществената поръчка) сл. тел.: 032 /905 504/ 905 543 моб. тел. 0898 737 437.
На разглеждане и оценка подлежат само оферти подадени в посочения срок.
    11. Офертите на участниците, подадени в посочения в т. 10 срок, ще бъдат разгледани и оценени от комисия назначена със заповед на командира на военно формирование 28000.


                                    ЗА НАЧАЛНИК НА СЕКЦИЯ „ИЛО и ВИ” НА ВФ 28000

                                    КАПИТАН               
(П)              ТОДОР ВАЧЕВ
                                                        ___.10.2013 г.