Обществената поръчка -„Пренавиване на четки за комбинирана поливно-миячна машина (КПММ)” във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево

П О К А Н А
за участие в изпълнение на обществена поръчка по реда на
чл. 14, ал. 5, т. 1 от Закона обществени поръчки

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

    

     На основание чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки, Ви отправям покана за участие в изпълнението на обществена поръчка, без провеждане на процедура, както следва:
     1. Предмет на обществената поръчка - „Пренавиване на четки за комбинирана поливно-миячна машина (КПММ)” във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево, съгласно Изисквания на възложителя (Приложение№ 1).
     2. Срок и място на изпълнение:
     2.1. Срокът за изпълнение на услугата е 40 (четиридесет) дни от подписването на договора за изпълнение.
     2.2. Място за изпълнение на обществената поръчка е ремонтната база на фирмата изпълнител.
     3. Изисквания по предмета на поръчката.
     3.1. Гаранционен срок - да се гарантира качеството на извършените дейности по пренавиването на четката основата (вала) за КПММ и на вложените материали.
     4. Офертата да съдържа най-малко:
     4.1. Данни за лицето, което прави предложението;
     4.2. Предложение за изпълнение на изискванията по поръчката;
     4.3. Срок на валидност на офертата
Срокът за валидност на офертите да е не по-малък от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на представянето им във военно формирование 28000.
     4.4. Ценово предложение се представя  в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис “Предлагана цена”,  поставен в плика с офертата.
В посочената цена следва да се включени всички присъщи разходи свързани с изпълнението на поръчката (вложен труд, вложените материали, транспортните разходи и всички други разходи необходими за изпълнение на поръчката).
     5. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик.
     6. Критерий за оценка на офертите - „Най-ниска предложена цена” за цялостно изпълнение на услугата (крайна цена на услугата).
     7. Начин на плащане.
Плащането на услугата да се извърши от финансовата служба на военно формирование 28000, до 30 (тридесет) дни след представянето на:
- Надлежно оформена фактура за изпълнена услуга, подписана от представител на изпълнителя и заместник-командира по логистика на военно формирование 28000;
- Протокол за приемане на услугата във военно формирование 28000 (Приложение № 5).
    10. Краен срок на подаване на офертите - 15.00 часа на 19.05.2014 г. Офертите могат да бъдат подадени чрез предоставяне на представител на военно формирование 28000, на адрес: п.к. 4198, с. Граф Игнатиево, обл. Пловдив, военно формирование 28000. Лица за контакт: полк. Румен Йовчев (отговорник по изпълнението на обществената поръчка) сл. тел.: 032/905504 или 032/905 543, моб. тел. 0898/737437.
На разглеждане и оценка подлежат само оферти подадени в посочения срок.
   11. Офертите на участниците, подадени в посочения в т. 10 срок, ще бъдат разгледани и оценени от комисия назначена със заповед на командира на военно формирование 28000.                                     ЗАМЕСТНИК-КОМАНДИР ПО ЛОГИСТИКА НА ВФ 28000

                                     ПОЛКОВНИК                           РУМЕН ЙОВЧЕВ
                                                  ___.05.2014 г.