Покана - доставка на „Дигитална камера за запис на полетна информация” във Военно формирование 28000 - Граф Игнатиево

П О К А Н А

Военно формирование 28000 – Граф Игнатиево на основание чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки организира възлагане на обществената поръчка с предмет - доставка на „Дигитална камера за запис на полетна информация”, без провеждане на процедура.
 
Краен срок за проучване на пазара за извършване на услугата - 15.00 часа на 03.10.2014 г.
Лице за контакт: подполковник Николай Русев Русев, сл. тел.: 032/905 611.
 
 
                                                                                                                        ЗАМЕСТНИК-КОМАНДИР ПО ЛЕТАТЕЛНАТА ПОДГОТОВКА НА ВФ 28000
 
                                                                               ПОЛКОВНИК                           ЮРИЙ ЛУКАНОВ
                                                                                           ___.09.2014 г.
Документи: