Обществена поръчка - Доставка на резервни части за надграждане на компютърни системи за работа със счетоводен софтуер

 
П О К А Н А
за участие в изпълнение на обществена поръчка
 
    УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
   Моля да ни бъде изпратена оферта за участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части за надграждане на компютърни системи за работа със счетоводен софтуер” във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево на основание чл. 20, ал. 5 от Закона за обществените поръчки.
   Всички разходи по подготовката и представянето на офертата са за сметка на участниците.             Възложителят не носи отговорност за извършените от участника разходи по подготовка на офертата, в случай че участникът не бъде класиран или в случай на прекратяване на обществената поръчка.
   Възложителят не приема за участие и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок.
   Офертата следва да отговаря на изискванията на възложителя и да бъде надлежно оформена съгласно указанията за формата и съдържанието на офертите.
   Участниците във възлагането на ОП следва да представят своите оферти до 15:00 ч. на 24.08.2018г. 
 
   ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
   1.Вид на обществената поръчка - военно формирование 28000 – Граф Игнатиево открива възлагането на обществената поръчка (ОП) чл. 20, ал. 5 от Закона за обществените поръчки.
   2.Предмет на поръчката - „Доставка на резервни части за надграждане на компютърни системи за работа със счетоводен софтуер” във военно формирование 28000.
   3.Срокове за изпълнение: 
   Срок за изпълнение на услугата „Доставка на резервни части за надграждане на компютърни системи за работа със счетоводен софтуер” във военно формирование 28000 – до 1 (един) календарен  месец от датата на избор на изпълнител на доставката.
   4.Място на изпълнение - с. Граф Игнатиево, п.к. 4198 обл. Пловдив, военно формирование 28000.
   5.Финансов  лимит – 6000,00 лв. (шест хиляди лв.) лева с включен ДДС.
   6.Количество: съгласно Приложение 1.
   7.Изисквания за гаранции – минимален гаранционен срок – 6 (шест) месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол. 
   8.Срок за подаване на офертите - краен срок за подаване на офертите до 24.08.2018 г.
   9.Срок на валидност на офертите - не по-малък от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на крайния срок за подаване на офертите.
   10.Критерий за оценка на офертите - критерия за оценка на офертите е „най-ниска цена” с ДДС за всички части по т. 6 (крайна цена за цялостно изпълнение на поръчката).
  11.Цена - Посочената цена следва да включва всички разноски по извършване на услугата, включително и транспортни разходи до мястото на изпълнение на обществената поръчка – ВФ 28000 - Граф Игнатиево.
   12.Място за представяне на офертите :
   12.1.На място: с. Граф Игнатиево, п.к. 4198 обл. Пловдив, военно формирование 28000.
   12.2.По факс: 032/905 527 - офертите трябва задължително да са подписани и с положен печат.
   12.3.На е-mail: m.t.mihov@armf.bg, y.fratev@armf.bg - офертите трябва да са подписани и с положен печат.
   13.Приключване на обществената поръчка.
  13.1.Комисия съставя протокол от дейността си за проведено пазарно проучване, разглеждане на подадените оферти, допускане и класиране на кандидатите за изпълнение на обществена поръчка, който се подписва от всички членове и се представя на възложителя, заедно с цялата документация.
   13.2.Възложителят уведомява участниците за резултатите от класирането в срок от 5 (пет) работни дни от утвърждаване на протокола.
   14.Начин на плащане - плащането ще се извърши с платежно/и нареждане от военно формирование 28000 - Граф Игнатиево, при изпълнение на поръчката, по посочена от фирмата-изпълнител банкова сметка, до 30 (тридесет) календарни дни от представянето на следните документи:
   -приемо-предавателен/и протокол/и за приемане на услугата/те, подписан/и от комисия, назначена със заповед на командира на военно формирование 28000 - Граф Игнатиево, и представител/и на фирмата-изпълнител на обществената поръчка;
   -надлежно оформена фактура-оригинал за изпълнение предмета на договора, издадена от фирмата-изпълнител на обществената поръчка, на името на военно формирование 28000 - Граф Игнатиево, подписана от представител на фирмата-изпълнител и на военно формирование 28000 - Граф Игнатиево;
   - складова разписка за приемане и предаване на материални запаси.
   При проявен интерес от Ваша страна за допълнителна информация, ще бъдем на разположение всеки работен ден от 08.00 до 16.00 часа на тел. 032/905 673– капитан Юлиан Фратев.
 
 
 
 
 
 

 

Документи: